pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Użytkownik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies. 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Aflofarm Farmacja Polska sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadającą kapitał w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255; zwany też dalej „Aflofarm”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony wysyłając wiadomość mailową na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl 

1. Definicje

 • Serwis – strona internetowa pod adresem: www.bioliq.pl;

 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;

 • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub udziela odpowiedzi na zapytania skierowane do niego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu;
 • Administrator serwisu internetowego – Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadającą kapitał w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255; zwany też dalej „Aflofarm”.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;  

2.Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., który jest Administratorem Danych Osobowych.

3. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w niniejszej Polityce cookies.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Aflofarm zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

 • 5. Aflofarm za pomocą strony Serwisu może gromadzić następujące dane dotyczące Użytkownika:
 • a) informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
 • b) informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
 • c) rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony.
 • d) wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli został umieszczony na stronie Serwisu lub poczty elektronicznej.
 • 6. Pozyskane i przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie w celu: 

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Aflofarm – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO, polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie. 

b) przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na Aflofarm obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

c) obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na obsłudze zgłoszeń reklamacyjnych,  

d) dostarczenia aktualnych informacji o produktach na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na dostarczanie treści marketingowych oraz informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego i art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), 

e) podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy. 

f) korzystania ze strony Serwisu i zapewnienia jej prawidłowego działania- podstawą prawną przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO polegający na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu.

g) prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie celem poprawy jego funkcjonowania i zwiększenia sprzedaży. - podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Aflofarm, przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. 

7. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, mogą być one przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Aflofarm ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli uzasadniony prawnie interes Aflofarm dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. Aflofarm zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Polityce cookies. Po upływie tego czasu Aflofarm usunie dane osobowe. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, są one przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.  

8. Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

9. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych. W tym celu informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany; dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. 

10. Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom, których dane dotyczą. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. utraty poufności, dostępności lub integralności) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, Administrator poinformuje Państwa o takim zdarzeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.  

11. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego upoważnieni pracownicy, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Aflofarm.

12. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.  

13. Odbiorcy danych osobowych: 

Należy pamiętać, że Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników nie w każdym przypadku i nie do wszystkich odbiorców, którzy zostali wskazani w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe będą przekazywane do określonych odbiorców tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji. 

a) Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy Aflofarm i upoważnione osoby działające na zlecenie Aflofarm, a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu Aflofarm, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Aflofarm), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.

b) Dane mogą być udostępniane Partnerom Administratora w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora lub na podstawie wyrażonej zgody. Chodzi o udostępnianie Państwa danych osobowych, zapisanych w plikach cookies na Państwa urządzeniach i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Państwa aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Państwa urządzenie – w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Państwa aktywności na stronach internetowych (cookie itp.) na Państwa urządzeniach i odczytywanie takich znaczników.  

c) Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów, a także innych zbliżonych narzędzi, które będę powodowały, że przeglądarka osoby, która odwiedza stronę Serwisu pobierze treści od dostawców w/w wtyczek i przekaże w tym celu dane osobowe osoby odwiedzającej, w tym m. in. Administrator korzysta na stronie Serwisu z wtyczek społecznościowych portali społecznościowych: Facebook - w związku z powyższym gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika, który korzysta ze strony Serwisu do Facebook Ireland zgodnie z zasadami prywatności określonymi pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy do Facebook Ireland Ltd.; LinkedIn Ireland Unlimited Company zgodnie z zasadami polityki prywatności dostępnej pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,  

Odbiorca: Meta Platforms Ireland Limited, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia  

Tik Tok zgodnie z zasadami polityki prywatności dostępnej pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl.  

Kontakt: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim operatorem. Wynika to z tego, że tylko odpowiedni operatorzy mają dostęp do Państwa danych osobowych i mogą udzielić Państwu odpowiednich informacji oraz w razie potrzeby podjąć dalsze działania. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w realizacji przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili. Opis przetwarzania danych przez odpowiedniego operatora, a także wymagania dotyczące zgłoszenia sprzeciwu (rezygnacji) można znaleźć w informacjach przekazanych przez odpowiedniego operatora dostępnych na stronach internetowych wskazanych powyżej. 

14. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie oświadczenia pod adresem e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl. 

15. Korzystając z Serwisu Użytkownik otrzymuje materiały marketingowe, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których Aflofarm może promować swoje usługi i produkty, a także partnerów Administratora bądź inne treści o charakterze reklamowym. 

16. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.  

18. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.